Årsmöte 2024

Välkommen till föreningen Film och mediepedagogik/FOMPs föreningsstämma 2024!

Tisdagen den 12 mars, Malmö

Föreningsstämma

2024

Föreningen FOMP

Välkommen till FOMPs föreningsstämma 2024

 

 

TID OCH PLATS: 

Tisdagen den 12 mars, Malmö
Tid: Klockan 16.15 – 17.15
Plats: Spångatan 20, 211 53 Malmö

 

 

Dagordning

§ 1. Stämman öppnas
§ 2. Fastställande av dagordning
§ 3. Val av ordföranden till stämman
§ 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
§ 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§ 6. Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst
§ 7. Fastställande av röstlängd
§ 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
§ 9. Föredragning av den ekonomiska redovisningen
§ 10. Föredragning av revisionsberättelsen
§ 11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 12. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
§ 13. Beslut om verksamhetsplan och budget
§ 14. Inkomna motioner
§ 15. Val av föreningsordföranden
§ 16. Val av minst två styrelseledamöter och minst en suppleant
§ 17. Val av två revisorer samt en suppleant
§ 18. Val av valberedningen med två ledamöter samt en suppleant
§ 19. Övriga frågor
§ 20. Stämman avslutas

I direkt anknytning efter avslutad föreningsstämma hålls ett första konstituerande möte för styrelsen.

Med vänlig hälsning,
Carin Granath ordf. FOMP