Vi utlyser ett stipendium på 10.000 kr till en medlem som önskar förkovra sig inom det film- och mediepedagogiska området. Stipendiet kan användas för kompetensutveckling, resor, studiebesök, eget reflektionsarbete eller liknande. Stipendiet kan även användas till att utveckla förståelse för något planerat eller genomfört film- eller mediepedagogiskt arbete.

Stipendiet kan sökas av dig som är individuell medlem och av dig som är anställd hos en institution med medlemskap. För att söka stipendiet krävs att medlemsavgift är erlagd.

Ansökan ska ställas upp som ett brev där den sökande ger en bakgrund till sitt intresse för film- och mediepedagogiska frågor, redogör för det planerade utvecklingsarbetet samt beskriver hur detta arbete i förlängningen kan gagna den sökandes verksamhet. Av ansökan ska framgå hur utvecklingsarbetet kommer att dokumenteras och hur gjorda erfarenheter kan komma andra till del. En tidsplan bör bifogas som visar hur utvecklingsarbetet kommer att genomföras och redovisas i samband med BUFF Filmfestival i mars 2016.

Utöver givna kontaktuppgifter ska aktuella bankuppgifter för eventuell utbetalning av stipendiebeloppet anges.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 28 februari 2015 och skickas via e-post till föreningens ordförande, Daniel Lundquist: daniel@buff.se.Beslut fattas av föreningens styrelse som meddelar sitt beslut på föreningens webbplats under april månad 2015. Styrelsen reserverar sig för möjligheten att avstå från att dela ut stipendiet om inlämnade ansökningar inte bedöms överensstämma med de uppställda kriterierna.

Vi förutsätter att ansökan och redovisning från den som beviljas stipendiet fritt kan publiceras på föreningens webbplats, i sin helhet eller i redigerat skick, och att stipendiaten är beredd att delta vid ett seminarium för att presentera sitt arbete.

Stipendiet är skattefritt och avser inte inkomst av tjänst, ej heller ersättning för arbete åt föreningen.

Välkommen med din ansökan!